REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ

prowadzonej pod adresem www.eluxo.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej witryny internetowej działającej pod domeną: www.eluxo.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem witryny jest firma:

Dane rejestrowe:

Nazwa firmy: RE-DESIGN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Adres: ul. Stanisława Moniuszki 8D/28 ; 65-409 Zielona Góra 

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

Salon ELUXO ; ul. Mickiewicza 12/3 ; 65-053 Zielona Góra 

Kontakt: tel. 792170866 ; e-mail: biuro@eluxo.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598088 oraz do ewidencji NIP: 9252104904 oraz REGON: 36354438000000.

A. Definicje

1. WITRYNA INTERNETOWA – strona www.eluxo.pl

2. ZLECENIOBIORCA - Przedsiębiorca: RE-DESIGN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Stanisława Moniuszki 8D/28 ; 65-409 Zielona Góra , nr KRS: 0000598088, NIP: 9252104904 oraz REGON: 36354438000000.

3. KLIENT – zleceniodawca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć UMOWĘ ZLECENIA poprzez stronę WITRYNY INTERNETOWEJ.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze ZLECENIOBIORCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ( art. 22 Kodeksu cywilnego).

5. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ZLECENIOBIORCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

6. PRODUKT - rzecz z kategorii akcesoria do alkoholu, opakowania, prezenty firmowe, szkło kryształowe lub rzecz będąca napojem alkoholowym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 -j.t.) prezentowana na WITRYNIE INTERNETOWEJ z możliwością jej REZERWACJI.

7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin WITRYNY INTERNETOWEJ.

8. TOWAR – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej ilości lub objętości,

9. REZERWACJA – zamówienie złożone przez KLIENTA za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ mające na celu zawarcie UMOWY ZLECENIA.

10. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca ELUXO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Michałowskiego 73, 65-140 Zielona Góra, prowadzący sklep stacjonarny w Zielonej Górze przy ul. Mickiewicza 12, 65-053 Zielona Góra, zajmujący się sprzedażą PRODUKTÓW, oraz posiadający odpowiednie zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t.)

11. UMOWA ZLECENIA – umowa zlecenia zobowiązująca ZLECENIOBIORCĘ do dokonania zakupu wybranego PRODUKTU w sklepie stacjonarnym SPRZEDAWCY, na rachunek i w imieniu KLIENTA oraz dostarczenia KLIENTOWI PRODUKTU na miejsce przez niego wskazane.

12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli o zawarciu UMOWY ZLECENIA i udzieleniu pełnomocnictwa ZLECENIOBIORCY do zakupu PRODUKTU.

13. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH ‒ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.U.I.277 z 27.10.2022,s. 1-102)

14. NIELEGALNE TREŚCI ‒. informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

B. Postanowienia ogólne.

1. Zakres działalności – dokonywanie w imieniu i na rzecz KLIENTA zakupu artykułów ekskluzywnych oraz dostarczanie takich artykułów KLIENTOWI.

2. ZLECENIOBIORCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW WITRYNY INTERNETOWEJ usługi:

 utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;

 przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

 za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".

3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na WITRYNIE INTERNETOWEJ zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na WITRYNIE INTERNETOWEJ.

5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.

6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7. Do współpracy z systemem informatycznym ZLECENIOBIORCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji z WITRYNĄ INTERNETOWĄ. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji WITRYNY INTERNETOWEJ konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie WITRYNY INTERNETOWEJ.

8. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

9. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez WITRYNĘ INTERNETOWĄ.

10. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o PRODUKTACH znajdujące się na WITRYNIE INTERNETOWEJ, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. . Zlecenie.

1. ZLECENIOBIORCA realizuje zamówienia na terenie Polski i krajów UE. Przy zamówieniu z zagranicy - warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie .

2. ZLECENIOBIORCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

3. Przed złożeniem REZERWACJI KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem REZERWACJI. Formularz REZERWACJI nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. REZERWACJE drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5. REZERWACJE telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon ZLECENIOBIORCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od ZLECENIOBIORCY.

6. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "REZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

7.  Realizacja zamówienia:

1) w celu realizacji zamówienia KLIENT, po wcześniejszej rejestracji konta, spośród PRODUKTÓW prezentowanych na WITRYNIE INTERNETOWEJ wybiera te, które mają być przedmiotem UMOWY ZLECENIA. Wybór odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku REZERUJ.REZERWACJA nie jest wiążąca dla KLIENTA.

2) po dokonaniu wyboru przez KLIENTA, ZLECENIOBIORCA sprawdza dostępność i cenę wybranego PRODUKTU u SPRZEDAWCY

3) niezwłocznie po potwierdzeniu dostępności i ceny PRODUKTU, ZLECENIOBIORCA przesyła KLIENTOWI informację na temat możliwości zawarcia UMOWY ZLECENIA, a także możliwych form płatności oraz dostawy PRODUKTU.

4) po wyborze sposobu płatności oraz dostawy KLIENT poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJZ OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY dokonuje zawarcia UMOWY ZLECENIA oraz udziela pełnomocnictwa ZLECENIOBIORCY do zawarcia w jego imieniu umowy sprzedaży PRODUKTU w sklepie stacjonarnym SPRZEDAWCY.

5) ZLECENIOBIORCA przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania zamówienia i zawarcia UMOWY ZLECENIA.

6) realizacja UMOWY ZLECENIA następuje poprzez zakup PRODUKTU przez ZLECENIOBIORCĘ u SPRZEDAWCY w imieniu i na rzecz KLIENTA (umowa sprzedaży następuje w salonie SPRZEDAWCY), a następnie dostarczenie PRODUKTU do KLIENTA na miejsce wskazane w formularzu rejestracji. KLIENT może dokonać także odbioru osobistego PRODUKTU w siedzibie ZLECENIOBIORCY.

7) wydanie PRODUKTU, będącego napojem alkoholowym, przez ZLECENIOBIORCĘ nastąpi wyłącznie trzeźwej osobie pełnoletniej. Przy wydaniu PRODUKTU nastąpi także wydanie potwierdzenia sprzedaży (paragonu albo faktury VAT w zależności od żądania KLIENTA złożonego podczas ustalaniu warunków zamówienia) oraz potwierdzenia realizacji UMOWY ZLECENIA (paragon albo faktury VAT w zależności od żądania KLIENTA złożonego podczas ustalaniu warunków zamówienia).

8) Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie SPRZEDAWCY - wynosi nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc: od daty ZAMÓWIENIA w przypadku płatności przy odbiorze albo od daty otrzymania potwierdzenia zrealizowania płatności w przypadku dokonania przedpłaty lub płatności on-line. W większości przypadków ZAMÓWIENIA realizowane są w ciągu 24-48 godzin. W przypadku produktów oferowanych na specjalne zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

D. Ceny.

1. Wskazane na WITRYNIE INTERNETOWEJ ceny PRODUKTÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

E. Formy płatności:

1) za pobraniem - przy odbiorze wysłanych PRODUKTÓW;

2) 2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych ZLECENIOBIORCY lub w potwierdzeniu zamówienia;

3) system płatności on-line PayPAL - system administrowany przez Paypal Polska Spółka z o.o. ul. E.Plater 53, 00-113, Warszawa;

4) system płatności on-line przelewy24.pl, regulamin pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm ,

5) w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu UMOWY ZLECENIA w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej,

6) SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

F. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

G. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT PRODUKTU) w przypadku realizowania umowy z udziałem KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. W braku odmiennego oświadczenia, poczytuje się, że KONSUMENT składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odstępuje zarówno od UMOWY ZLECENIA zawartej z ZLECENIOBIORCĄ, jak i umowy sprzedaży zawartej ze SPRZEDAWCĄ. ZLECENIOBIORCA uprawniony jest do zawierania umów sprzedaży ze SPRZEDAWCĄ, w których KLIENT uprawniony będzie do odstąpienia od umowy na identycznych warunkach, jak te przewidziane dla zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 1. ZLECENIOBIORCA przyjmuje na siebie rolę gwaranta w zakresie obowiązków SPRZEDAWCY.

3. KONSUMENTOWI przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:

a) Umowy, w wykonaniu której SPRZEDAWCA wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

4. KONSUMENT może odstąpić od Umowy, składając SPRZEDAWCA oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można wysyłając je po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej biuro@eluxo.pl

5. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie przesłać KONSUMENTOWI na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od Umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

7. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze Towar od KONSUMENTA, SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić Towar SPRZEDAWCA lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. KONSUMENT ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK, a w szczególności od Umowy:

a) świadczenie Usług, za które KONSUMENT jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPRZEDAWCĘ utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji KONSUMENTA albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o Prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które KONSUMENT jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPRZEDAWCĘ utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał KONSUMENTOWI potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o PK.

13. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

14. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

15. Usługobiorca poprzez zamówienie towaru oświadcza, iż zamawiając Produkt akceptuje niniejszy regulamin oraz że został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy w terminie.

16. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

17. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

1. ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT - bez wad.

2. Uprawnienia KONSUMENTA i obowiązki SPRZEDAWCY w zakresie rękojmi za wady PRODUKTU regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

3. ZLECENIOBIORCA przyjmuje na siebie obowiązki gwaranta w zakresie obowiązków SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

5. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny, lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji ZLECENIOBIORCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać bezpośrednio SPRZEDAWCY.

6. W reklamacji KONSUMENT zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy dane identyfikujące KONSUMENTA, adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez ZLECENIODAWCĘ KONSUMENT wnioskuje.

7. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala ZLECENIODAWCY na jej rozpoznanie, ZLECENIODAWCA przed upływem terminu wskazanego w ust. 11 wezwie KONSUMENTA do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie ZLECENIODAWCA doręcza KONSUMENTOWI w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń KONSUMENTA. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.

8. W razie uwzględnienia reklamacji ZLECENIODAWCA podejmie działania wnioskowane przez KONSUMENTA w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

9. Jeżeli ZLECENIODAWCA nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w punkcie 11, uważa się, że uznał reklamację.

10. Odpowiedź na reklamację ZLECENIODAWCA przekazuje KONSUMENTOWI na papierze lub innym trwałym nośniku.

11. ZLECENIODAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

12. Po uwzględnieniu reklamacji ZLECENIODAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. ZLECENIODAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - ZLECENIODAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

- Przeniesienie własności towaru

1. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez SPRZEDAWCĘ, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, KONSUMENT może żądać jego naprawy lub wymiany.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eluxo.pl lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.

5. SPRZEDAWCA może dokonać wymiany, gdy KONSUMENT żąda naprawy lub SPRZEDAWCA może dokonać naprawy, gdy KONSUMENT żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałobynadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla SPRZEDAWCY uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla KONSUMENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

7. SPRZEDAWCA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której SPRZEDAWCA został poinformowany przez KONSUMENTA o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. KONSUMENT udostępnia SPRZEDAWCY Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

SPRZEDAWCA odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,

SPRZEDAWCA nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,

brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że SPRZEDAWCA próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,

z oświadczenia SPRZEDAWCY lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA

10. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

11. SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o obniżeniu Ceny.

12. KONSUMENT nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

13. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy KONSUMENT może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez KONSUMENTA wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KONSUMENT zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

14. W razie odstąpienia od Umowy KONSUMENT niezwłocznie zwraca Towar SPRZEDAWCY na jego koszt. SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

15. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

F. Obowiązku, uprawnienia i procedury związane z Aktem o Usługach Cyfrowych 

1. Zleceniobiorca wyznacza punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, który znajduje się pod następującym adresem e-mail: biuro@eluxo.pl.

2. Zleceniobiorca wyznacza następujący bezpośredni punkt kontaktowy umożliwiający zgłoszenie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, który znajduję się pod adresem e-mail: biuro@eluxo.pl.

3. Zleceniobiorca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktami kontaktowymi.

4. Każdy użytkownik, zarówno Klient jak i Konsument, są uprawnieni do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. 

5. Zabrania się zamieszczania przez użytkowników treści, które pozostają w sprzeczności względem obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, społecznych oraz obyczajowych, w tym treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

6. Zleceniobiorca posiada uprawnienia w zakresie moderowania treści udostępnianych przez użytkowników, w przypadku gdy stanowią one Treści Nielegalne lub w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Prowadzona przez Zleceniobiorcę moderacja treści udostępnianych przez użytkowników przedsiębrana jest przez niego w następstwie zgłoszenia przez użytkownika pod adresem Zleceniobiorcy informacji udostępnionych za pośrednictwem portalu, które stanowią Treści Nielegalne lub w inny sposób są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

8. Zleceniobiorca może ponadto dokonywać moderacji udostępnianych przez użytkownika treści w sytuacji otrzymania nakazu podjęcia działań przeciwko określonej treści, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

9. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach witryny internetowej Zleceniobiorcy następujących treści:

a) treści Nielegalnych lub w inny sposób niezgodnych z niniejszym Regulaminem,

b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści wulgarne, obraźliwe oraz naruszające uczucia religijne innych, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego zarówno z normami społecznymi, jak i zasadami współżycia społecznego,

c) treści naruszających prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej, w tym treści w sposób bezpośredni  zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 

d) treści, które zawierają odnośniki do innych stron internetowych, które należą do podmiotów innych niż Zleceniobiorca, w tym linków do portali konkurencyjnych, na których udostępnienie Zleceniobiorca nie wyraził uprzednio zgody, w tym linków reklamowych, zbiórek lub innych linków o charakterze marketingowych bądź handlowym,

e) treści, które nie są bezpośrednio związane z danym produktem albo z jakimkolwiek innym działaniem Zleceniobiorcy  bądź Witryny internetowej, 

f) treści, które składają się z danych osobowych bądź danych kontaktowych do innych osób,

10. W ramach  prowadzonej przez Zleceniobiorcę moderacji może on nakładać następujące ograniczenia w stosunku do treści, które zostały udostępnione przez poszczególnych użytkowników:

a) dokonać w całości lub części usunięcia takowej treści, ograniczenia jej widoczności lub ograniczeniu dostępu do niej, w taki sposób, iż nie będzie ona widoczna ani dostępna dla osób korzystających ze sklepu internetowego,

b) zawiesić lub zakończyć świadczenie na rzecz takiego użytkownika usług elektronicznych, w pełni lub częściowo, 

11. Na adres poczty elektronicznej wskazany jako punkt kontaktowy każdy użytkownik może zgłosić Zleceniobiorcy obecność informacji, które uzna za Nielegalne Treści.

12. Zgłoszenie powinno być sporządzone w sposób precyzyjny i zawierać odpowiednie uzasadnienie. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać, w miarę możliwości, następujące elementy: 

a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;

b. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

13. Zgłoszenia, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 w odniesieniu do określonej informacji, której dotyczą, jeżeli umożliwiają Zleceniobiorcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie - bez szczegółowej analizy prawnej - nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

14. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Zleceniobiorca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

15. Zleceniobiorca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

16. Jeżeli jednak osoba lub podmiot, który dokonał zgłoszenia nie podadzą w treści zgłoszenia swoich danych kontaktowych, Zleceniobiorca nie będzie w stanie powiadomić ich o otrzymaniu i wyniku zgłoszenia. 

17. Zleceniobiorca rozpatruje wszystkie otrzymane zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą w terminie 30 dni od otrzymania konkretnego zgłoszenia. Zleceniobiorca robi to w sposób terminowy, obiektywny i staranny, zachowując przy tym należytą staranność. 

18. Zleceniobiorca bez zbędnej zwłoki przekazuje osobie lub podmiotowi, które dokonują zgłoszenia informację o wydanym rozstrzygnięciu, poprzez przedstawienie wyniku decyzji dotyczącej zgłoszenia, jej treści i uzasadnienia.

19.  Jeśli pojawią się treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, Zleceniobiorca dokonuje ich usunięcia oraz kończy świadczenie usługi w tym zakresie. Zleceniobiorca informuje o tym osobę lub podmiot, które dokonują zgłoszenia oraz także zaangażowane osoby trzecie, podając precyzyjne i konkretne uzasadnienie decyzji, jeśli nie dysponuje ich danymi kontaktowymi. 

20. Osoba lub podmiot, które dokonują zgłoszenia mają prawo odwołać się od decyzji Zleceniobiorcy w ciągu 30 dni od jej otrzymania, podając jednocześnie szczegółowe uzasadnienie. 

21. Zleceniobiorca rozpatruje odwołanie osoby lub podmiotu, które dokonują zgłoszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania, przekazując mu rozstrzygnięcie zawierające podjętą decyzję wraz z uzasadnieniem.

22. Osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Zleceniobiorcy dotyczące Nielegalnych Treści mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Zleceniobiorcy.

I. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ZLECENIOBIORCĄ i KLIENTEM i zrealizowania UMOWY ZLECENIA lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e- mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

3. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

4. W przypadku sprzedaży produktów poprzez WITRYNĘ INTERNETOWĄ w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki mogą być przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

5. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ jest firma: ELUXO Sp. z o.o.

6. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu eluxo".

7. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

9. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

10. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

nazwisko i imię;

adres do wysyłki produktów;

adres e-mail;

 numer telefonu kontaktowego.

J. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na WITRYNIE INTERNETOWEJ i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez KLIENTA. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA, REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy,

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem pkt. 7 dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.U.I.277 z 27.10.2022,s. 1-102)

5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

7. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do rezerwacji przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

10. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

a) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

b) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

11. Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Załącznik nr 1 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór Druk reklamacji"

ELUXO Sp. z o.o. właściciel stacjonarnego sklepu "ELUXO" zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 17F/3 ; 65-410 Zielona Góra nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej.